logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 1กลิ่นศีล
  1กลิ่นศีล
 • 2ใบกฤษณ์ห่อปลาร้า
  2ใบกฤษณ์ห่อปลาร้า
 • 3นกน้อยทำรังแต่พอตัว
  3นกน้อยทำรังแต่พอตัว
 • 4ทระนง
  4ทระนง
 • 5กาเหว่าไข่ให้กาฟัก
  5กาเหว่าไข่ให้กาฟัก
 • 6เมื่อน้อยหมั่นเพียรเรียน
  6เมื่อน้อยหมั่นเพียรเรียน
 • 7คนงามใช่เปลือกนอก
  7คนงามใช่เปลือกนอก
 • 8แสงธรรมส่องทาง
  8แสงธรรมส่องทาง
 • 9อย่าละเลย
  9อย่าละเลย
 • 10น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา
  10น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา