logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 91เงินตรา-อัชฌาสัย
  91เงินตรา-อัชฌาสัย
 • 92ปาณาติบาต
  92ปาณาติบาต
 • 93มิตรจิต-มิตรใจ
  93มิตรจิต-มิตรใจ
 • 94หมอง
  94หมอง
 • 95ช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิด
  95ช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิด
 • 96ข้าเก่าเต่าเลี้ยง
  96ข้าเก่าเต่าเลี้ยง
 • 97ตายก่อนตาย
  97ตายก่อนตาย
 • 98บัวใต้น้ำ
  98บัวใต้น้ำ
 • 99คนละแก้ว
  99คนละแก้ว
 • 100กรรมจำพราก
  100กรรมจำพราก