logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 101เล่ห์
  101เล่ห์
 • 102ประมาท
  102ประมาท
 • 103จดหมายลูกโซ่
  103จดหมายลูกโซ่
 • 104จรรยา
  104จรรยา
 • 105บรรลัย
  105บรรลัย
 • 106น้ำตาเทียน
  106น้ำตาเทียน
 • 107เมา
  107เมา
 • 108เอดส์
  108เอดส์
 • 109ธุระไม่ใช่
  109ธุระไม่ใช่
 • 110หัวจุก
  110หัวจุก