logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 111เรือชีวิต
  111เรือชีวิต
 • 112ใต้เงาโพธิ์
  112ใต้เงาโพธิ์
 • 113ค่ำแล้วคืนเรือน
  113ค่ำแล้วคืนเรือน
 • 114เมตตา
  114เมตตา
 • 115สู้
  115สู้
 • 116วังเวง
  116วังเวง
 • 117ฝนทั่งเป็นเข็ม
  117ฝนทั่งเป็นเข็ม
 • 118หยุด
  118หยุด
 • 119กองบุญซ้อนกองบาป
  119กองบุญซ้อนกองบาป
 • 120เกลือจิ้มเกลือ
  120เกลือจิ้มเกลือ