logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 121ยิ่งรักยิ่งตรม
  121ยิ่งรักยิ่งตรม
 • 122เกิดแก่เจ็บตาย
  122เกิดแก่เจ็บตาย
 • 123ยกยอปอปั้น
  123ยกยอปอปั้น
 • 124ดอกไม้ริมทาง
  124ดอกไม้ริมทาง
 • 125คนพาลอย่าคบ
  125คนพาลอย่าคบ
 • 126รักชาติยิ่งชีพ
  126รักชาติยิ่งชีพ
 • 127ตัวกูของกู
  127ตัวกูของกู
 • 128สัมผัสที่หก
  128สัมผัสที่หก
 • 129อย่าเห็นแก่ตัว
  129อย่าเห็นแก่ตัว
 • 130ดินน้ำลมไฟ
  130ดินน้ำลมไฟ