logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 131โลกคือละครวงใหญ่
  131โลกคือละครวงใหญ่
 • 132น้ำขึ้นรีบตัก
  132น้ำขึ้นรีบตัก
 • 133จุฬามณี
  133จุฬามณี
 • 134รักดีหามจั่ว
  134รักดีหามจั่ว
 • 135รักชั่วหามเสา
  135รักชั่วหามเสา
 • 136อ่อนน้อมถ่อมตน
  136อ่อนน้อมถ่อมตน
 • 137ป่าไม้มีคุณ
  137ป่าไม้มีคุณ
 • 138น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง
  138น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง
 • 139ยกตนข่มท่าน
  139ยกตนข่มท่าน
 • 140ดอกไม้ของชาติ
  140ดอกไม้ของชาติ