logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 141น้ำตาลใกล้มด
  141น้ำตาลใกล้มด
 • 142ขอบุญส่งเสริม
  142ขอบุญส่งเสริม
 • 143ปิดทองหลังพระ
  143ปิดทองหลังพระ
 • 144จับปลาสองมือ
  144จับปลาสองมือ
 • 145ปกปัก
  145ปกปัก
 • 146ติเรือทั้งโกลน
  146ติเรือทั้งโกลน
 • 147หมิ่นค่าของคน
  147หมิ่นค่าของคน
 • 148ปลาหมอตายเพราะปาก
  148ปลาหมอตายเพราะปาก
 • 149ตกน้ำไม่ไหล
  149ตกน้ำไม่ไหล
 • 150ตกไฟไม่ไหม้
  150ตกไฟไม่ไหม้