logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 151 ปฎิจจสมุปบาท
  151 ปฎิจจสมุปบาท
 • 152 ตาบอดคลำช้าง
  152 ตาบอดคลำช้าง
 • 153 สุดท้าย
  153 สุดท้าย
 • 154 กระเบื้องเฟื่องฟูลอย
  154 กระเบื้องเฟื่องฟูลอย
 • 155 น้ำเต้าน้อยถอยจม
  155 น้ำเต้าน้อยถอยจม
 • 156 ปลูกเรือนคร่อมตอ
  156 ปลูกเรือนคร่อมตอ
 • 157 หมาเห่าเครื่องบิน
  157 หมาเห่าเครื่องบิน
 • 158 รักวัวให้ผูก
  158 รักวัวให้ผูก
 • 159 รักลูกให้ตี
  159 รักลูกให้ตี
 • 160 แก้กรรมสำนึกกรรม
  160 แก้กรรมสำนึกกรรม