logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 161 ปิดทวาร
  161 ปิดทวาร
 • 162 คนป่ามีปืน
  162 คนป่ามีปืน
 • 163 ตรอง
  163 ตรอง
 • 164 แม่งูเอ๋ย
  164 แม่งูเอ๋ย
 • 165 ตั้งไข่
  165 ตั้งไข่
 • 166 แมงมุม
  166 แมงมุม
 • 167 กุ๊กเอ๋ยกุ๊กไก่
  167 กุ๊กเอ๋ยกุ๊กไก่
 • 168 วิชาหนาเจ้า
  168 วิชาหนาเจ้า
 • 169 จับปูดำขยำปูนา
  169 จับปูดำขยำปูนา
 • 170 สมันในพุ่มพฤกษ์
  170 สมันในพุ่มพฤกษ์