logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 171 หมากับเงา
  171 หมากับเงา
 • 172 เหมียว
  172 เหมียว
 • 173 จิงเอ๋ยจิงโจ้
  173 จิงเอ๋ยจิงโจ้
 • 174 โพงพาง
  174 โพงพาง
 • 175 มดแดง
  175 มดแดง
 • 176 มอญรำดาบ
  176 มอญรำดาบ
 • 177 ไม้ร่มนกเกาะ
  177 ไม้ร่มนกเกาะ
 • 178 หน้าที่
  178 หน้าที่
 • 179 จิตใต้สำนึก
  179 จิตใต้สำนึก
 • 180 น้ำทิพย์
  180 น้ำทิพย์