logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 181 พร
  181 พร
 • 182นกกระสากับหมาจิ้งจอก
  182นกกระสากับหมาจิ้งจอก
 • 183กรรมดี
  183กรรมดี
 • 184หว่านพืชนาดอนแล้ง
  184หว่านพืชนาดอนแล้ง
 • 185สร้างบ้านแปลงเมือง
  185สร้างบ้านแปลงเมือง
 • 186กระจ่าห่อนรู้รสแกง
  186กระจ่าห่อนรู้รสแกง
 • 187มัชฌิมา
  187มัชฌิมา
 • 188ร่วมแรงร่วมใจ
  188ร่วมแรงร่วมใจ
 • 189ทรชน
  189ทรชน
 • 190ดูแล
  190ดูแล