logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 11ทิ้งขว้าง
  11ทิ้งขว้าง
 • 12ยโส
  12ยโส
 • 13คุณพ่อแม่เหนือหัว
  13คุณพ่อแม่เหนือหัว
 • 14งมเข็มในมหาสมุทร
  14งมเข็มในมหาสมุทร
 • 15หวาน
  15หวาน
 • 16แกร่ง
  16แกร่ง
 • 17คุณแผ่นดิน
  17คุณแผ่นดิน
 • 18สามัคคี
  18สามัคคี
 • 19คาดสินบาทปาดสินบน
  19คาดสินบาทปาดสินบน
 • 20พออยู่พอกิน
  20พออยู่พอกิน