logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 191ดับ
  191ดับ
 • 192สู้แค่ตาย
  192สู้แค่ตาย
 • 193มรสุมชีวิต
  193มรสุมชีวิต
 • 194พอดี
  194พอดี
 • 195เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
  195เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
 • 196สนิมใจ
  196สนิมใจ
 • 197ไฟพระธรรม
  197ไฟพระธรรม
 • 198เช่นนั้นนั่นเอง
  198เช่นนั้นนั่นเอง
 • 199กลมเกลียว
  199กลมเกลียว
 • 200น้ำเย็นเข้าลูบ
  200น้ำเย็นเข้าลูบ