logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 201อย่าประมาท
  201อย่าประมาท
 • 202ช้าช้าได้พร้าเล่มงาม
  202ช้าช้าได้พร้าเล่มงาม
 • 203ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  203ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 • 204ตระหนี่
  204ตระหนี่
 • 205ฝ่า
  205ฝ่า
 • 206รู้ไว้ใช่ว่า
  206รู้ไว้ใช่ว่า
 • 207ชีวิตใช่ซื้อขาย
  207ชีวิตใช่ซื้อขาย
 • 208สติ
  208สติ
 • 209ประคับประคอง
  209ประคับประคอง
 • 210เส้นยาแดง
  210เส้นยาแดง