logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 211ผิดเป็นครู
  211ผิดเป็นครู
 • 212บาปสามฤดู
  212บาปสามฤดู
 • 213บำรุงรักษา
  213บำรุงรักษา
 • 214ท้อแต่ไม่ถอย
  214ท้อแต่ไม่ถอย
 • 215 N0 SM0KING
  215 N0 SM0KING
 • 216ปุถุชน
  216ปุถุชน
 • 217อบายมุข
  217อบายมุข
 • 218ขุ่นมัว
  218ขุ่นมัว
 • 219โอดโอย
  219โอดโอย
 • 220ซื่อสัตย์
  220ซื่อสัตย์