logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 221ศาสตร์ศิลป์ปิ่นเกศา
  221ศาสตร์ศิลป์ปิ่นเกศา
 • 222ลีลาชีวิต
  222ลีลาชีวิต
 • 223ใต้เงาธรรม
  223ใต้เงาธรรม
 • 224ทางสายกลาง
  224ทางสายกลาง
 • 225ปีนเกลียว
  225ปีนเกลียว
 • 226คืนรัง
  226คืนรัง
 • 227โคลน
  227โคลน
 • 228คมเคียวเรียวหญ้า
  228คมเคียวเรียวหญ้า
 • 229รสชาติแห่งชีวิต
  229รสชาติแห่งชีวิต
 • 230วาสนา
  230วาสนา