logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 231สามัญสำนึก
  231สามัญสำนึก
 • 232ดาวเดือนเพื่อนใจ
  232ดาวเดือนเพื่อนใจ
 • 233แสง
  233แสง
 • 234มรณัง
  234มรณัง
 • 235สัญชาตญาณ
  235สัญชาตญาณ
 • 236ทางไกล
  236ทางไกล
 • 237ทรัพย์ในดินสินในน้ำ
  237ทรัพย์ในดินสินในน้ำ
 • 238ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  238ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
 • 239วิถีชีวิต
  239วิถีชีวิต
 • 240บ้านคือวิมาน
  240บ้านคือวิมาน