logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 241สมุนไพรใบหญ้า
  241สมุนไพรใบหญ้า
 • 242ตายซ้ำตายซ้อน
  242ตายซ้ำตายซ้อน
 • 243โทสะ
  243โทสะ
 • 244ของเก่าเล่าเรื่อง
  244ของเก่าเล่าเรื่อง
 • 245อวิชชา
  245อวิชชา
 • 246เดียวดาย
  246เดียวดาย
 • 247กวีกล่อมกรุง
  247กวีกล่อมกรุง
 • 248พยาบาท
  248พยาบาท
 • 249องอาจ
  249องอาจ
 • 250คดข้ออย่าคดใจ
  250คดข้ออย่าคดใจ