logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 251หนี้
  251หนี้
 • 252หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส
  252หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส
 • 253แผลรัก
  253แผลรัก
 • 254ไม้เรียว
  254ไม้เรียว
 • 255ตัดไม่ขาด
  255ตัดไม่ขาด
 • 256ชั่วดีอยู่ที่ใจ
  256ชั่วดีอยู่ที่ใจ
 • 257จ้าง
  257จ้าง
 • 258กลืนเลือด
  258กลืนเลือด
 • 259คู่
  259คู่
 • 260สันโดษ
  260สันโดษ