logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 261บวร
  261บวร
 • 262คิ้วขมวด
  262คิ้วขมวด
 • 263ป่า
  263ป่า
 • 264สายชล
  264สายชล
 • 265เก่ง
  265เก่ง
 • 266แรงกรรม
  266แรงกรรม
 • 267ฝักถั่ว
  267ฝักถั่ว
 • 268ว่ายน้ำเถิด
  268ว่ายน้ำเถิด
 • 269ข้าม
  269ข้าม
 • 270ศรัทธา
  270ศรัทธา