logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 271หนูจ๋า
  271หนูจ๋า
 • 272กลกาม
  272กลกาม
 • 273ของปลอม
  273ของปลอม
 • 274ขี้รดหลังคา
  274ขี้รดหลังคา
 • 275ศักดิ์สิทธิ์
  275ศักดิ์สิทธิ์
 • 276อุ้งมือมาร
  276อุ้งมือมาร
 • 277เหนียว
  277เหนียว
 • 278นินทากาเล
  278นินทากาเล
 • 279อินทรีย์ หก
  279อินทรีย์ หก
 • 280ลำแข้ง
  280ลำแข้ง