logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 281โกรกกรากกามกล
  281โกรกกรากกามกล
 • 282หมอ
  282หมอ
 • 283ร้องแรกแหกกระเชอ
  283ร้องแรกแหกกระเชอ
 • 284ศิลป์แผ่นดิน
  284ศิลป์แผ่นดิน
 • 285งาม
  285งาม
 • 286คมในฝัก
  286คมในฝัก
 • 287ฆ่า
  287ฆ่า
 • 288อ้าง
  288อ้าง
 • 289เกาะ
  289เกาะ
 • 290กงกรรมกงเกวียน
  290กงกรรมกงเกวียน