logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 21พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง
  21พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง
 • 22มหาสมุทรสุดลึก
  22มหาสมุทรสุดลึก
 • 23ขุนพล
  23ขุนพล
 • 24มโนธรรม
  24มโนธรรม
 • 25ธรรมส่องทาง
  25ธรรมส่องทาง
 • 26จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า
  26จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า
 • 27รัก
  27รัก
 • 28รวงข้าวโน้มรวงทอง
  28รวงข้าวโน้มรวงทอง
 • 29อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
  29อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
 • 30พรหมจรรย์
  30พรหมจรรย์