logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 291บอก
  291บอก
 • 292ข้าทาส
  292ข้าทาส
 • 293อนิจจัง
  293อนิจจัง
 • 294แอลกอฮอล์
  294แอลกอฮอล์
 • 295หน่อธรรม
  295หน่อธรรม
 • 296ฝีมือ
  296ฝีมือ
 • 297ทัณฑ์
  297ทัณฑ์
 • 298กินปูนร้อนท้อง
  298กินปูนร้อนท้อง
 • 299ข้าวยากหมากแพง
  299ข้าวยากหมากแพง
 • 300 ปลาตายน้ำตื้น
  300 ปลาตายน้ำตื้น