logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 301อมตะ
  301อมตะ
 • 302หนึ่ง
  302หนึ่ง
 • 303ดำ
  303ดำ
 • 304กระพี้
  304กระพี้
 • 305เลขเด็ด
  305เลขเด็ด
 • 306มุม
  306มุม
 • 307แม่น้อยวัยทีน
  307แม่น้อยวัยทีน
 • 308คน
  308คน
 • 309คดในข้องอในกระดูก
  309คดในข้องอในกระดูก
 • 310ลอด
  310ลอด