logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 311ซื่อกินไม่หมด
  311ซื่อกินไม่หมด
 • 312แม่ปูลูกปู
  312แม่ปูลูกปู
 • 313อนัตตา
  313อนัตตา
 • 314อกหักรักคุด
  314อกหักรักคุด
 • 315ปลาเป็น
  315ปลาเป็น
 • 316ชวน
  316ชวน
 • 317ดินอ่อน
  317ดินอ่อน
 • 318ริ้น
  318ริ้น
 • 319จรุงหล้า
  319จรุงหล้า
 • 320ไผ่แตกกอ
  320ไผ่แตกกอ