logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 321ศรี
  321ศรี
 • 322ต เอ๋ย ต เต่า
  322ต เอ๋ย ต เต่า
 • 323ชื่อนั้นสำคัญไฉน
  323ชื่อนั้นสำคัญไฉน
 • 324ตีเกราะเคาะไม้
  324ตีเกราะเคาะไม้
 • 325กระพรวนผูกคอแมว
  325กระพรวนผูกคอแมว
 • 326กระต่ายตื่นตูม
  326กระต่ายตื่นตูม
 • 327ราชสีห์กับหนู
  327ราชสีห์กับหนู
 • 328หนูบ้านนอกหนูกรุง
  328หนูบ้านนอกหนูกรุง
 • 329เทพารักษ์กับคนตัดไม้
  329เทพารักษ์กับคนตัดไม้
 • 330ช้างเกเรกับมดแดง
  330ช้างเกเรกับมดแดง