logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 331ไม้ซีกงัดไม้ซุง
  331ไม้ซีกงัดไม้ซุง
 • 332เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  332เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
 • 333แชท
  333แชท
 • 334สมภารกินไก่วัด
  334สมภารกินไก่วัด
 • 335ไก่อ่อนสอนขัน
  335ไก่อ่อนสอนขัน
 • 336มะพร้าวห้าวขายสวน
  336มะพร้าวห้าวขายสวน
 • 337เพ้อ
  337เพ้อ
 • 338บุก
  338บุก
 • 339ใกล้เกลือกินด่าง
  339ใกล้เกลือกินด่าง
 • 340ดอกหญ้าแซมผม
  340ดอกหญ้าแซมผม