logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 341ครู
  341ครู
 • 342กินแกลบกินรำ
  342กินแกลบกินรำ
 • 343น้ำกลิ้งใบบอน
  343น้ำกลิ้งใบบอน
 • 344ขุ่น
  344ขุ่น
 • 345สามบ่วง
  345สามบ่วง
 • 346แบก
  346แบก
 • 347เนรคุณ
  347เนรคุณ
 • 348ลาโง่กับจิ้งหรีด
  348ลาโง่กับจิ้งหรีด
 • 349สุนัขจิ้งจอกกับแพะ
  349สุนัขจิ้งจอกกับแพะ
 • 350ครอบ
  350ครอบ