logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 361มะพร้าวล้างหน้าศพ
  361มะพร้าวล้างหน้าศพ
 • 362แขวน
  362แขวน
 • 363อุปสรรค
  363อุปสรรค
 • 364กินเกียรติกาม
  364กินเกียรติกาม
 • 365สัจธรรม
  365สัจธรรม
 • 366เลือดทาแผ่นดิน
  366เลือดทาแผ่นดิน
 • 367แม่ของแผ่นดิน
  367แม่ของแผ่นดิน
 • 368 ตุ่มชีวิต
  368 ตุ่มชีวิต
 • 369 เสือเฒ่าฝากลาย
  369 เสือเฒ่าฝากลาย
 • 370 โศภาพรพรหม
  370 โศภาพรพรหม