logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 31ดาวดับ
  31ดาวดับ
 • 32กตัญญูกตเวที
  32กตัญญูกตเวที
 • 33ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
  33ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
 • 34แก่นตน
  34แก่นตน
 • 35ไตรปิฎก
  35ไตรปิฎก
 • 36มองทุกข์มองตน
  36มองทุกข์มองตน
 • 37ยิ้มสู้
  37ยิ้มสู้
 • 38น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
  38น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
 • 39กากับหงส์
  39กากับหงส์
 • 40โง่แต่เพียร
  40โง่แต่เพียร