logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 41พงอ้อล้อลม
  41พงอ้อล้อลม
 • 42เกิดแต่กรรม
  42เกิดแต่กรรม
 • 43ดอกไม้หญิงงาม
  43ดอกไม้หญิงงาม
 • 44รอยโครอยเกวียน
  44รอยโครอยเกวียน
 • 45คนล้มอย่าข้าม
  45คนล้มอย่าข้าม
 • 46กล่อมนิทรา
  46กล่อมนิทรา
 • 47ห้วงทุกข์
  47ห้วงทุกข์
 • 48โลภ
  48โลภ
 • 49กรรมกำหนด
  49กรรมกำหนด
 • 50ช้างสารพาลโฉด
  50ช้างสารพาลโฉด