logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 51ปอผูกศอ
  51ปอผูกศอ
 • 52อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
  52อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
 • 53เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
  53เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
 • 54หิ่งห้อยน้อยแสง
  54หิ่งห้อยน้อยแสง
 • 55พรานไพร
  55พรานไพร
 • 56ชาติกำเนิด
  56ชาติกำเนิด
 • 57สัจจา
  57สัจจา
 • 58ประโยชน์
  58ประโยชน์
 • 59กระแตแต้วิด
  59กระแตแต้วิด
 • 60หมาหยอกไก่
  60หมาหยอกไก่