logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 61บ่อน.jpg
  61บ่อน.jpg
 • 62ดินแข็ง
  62ดินแข็ง
 • 63ปัญญา
  63ปัญญา
 • 64กลาย
  64กลาย
 • 65เกี่ยง
  65เกี่ยง
 • 66โอชาโภชน์
  66โอชาโภชน์
 • 67เงินปากผี
  67เงินปากผี
 • 68พิรี้พิไร
  68พิรี้พิไร
 • 69เหตุดี-ผลดี
  69เหตุดี-ผลดี
 • 70อยาก
  70อยาก