logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 71มะม่วงจำบ่ม
  71มะม่วงจำบ่ม
 • 72ราชันแห่งราชา
  72ราชันแห่งราชา
 • 73หยั่งชีพ-หยั่งธรรม
  73หยั่งชีพ-หยั่งธรรม
 • 74ยามรัก-ยามชัง
  74ยามรัก-ยามชัง
 • 75มากรู้มากหลอก
  75มากรู้มากหลอก
 • 76ว่าง
  76ว่าง
 • 77กาม
  77กาม
 • 78ศีล
  78ศีล
 • 79เร่ง
  79เร่ง
 • 80กิริยาส่อสกุล
  80กิริยาส่อสกุล