logo
logo
โคลงจากดวงใจเป็นบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศสืบไป บันทึกจากดวงใจนี้หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขออุทิศแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แต่หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

By

image
 • 81มัธยัสถ์
  81มัธยัสถ์
 • 82สาธารณะประโยชน์
  82สาธารณะประโยชน์
 • 83หมูหมา.jpg
  83หมูหมา.jpg
 • 84ดนตรีเสียงสวรรค์
  84ดนตรีเสียงสวรรค์
 • 85แผ่นดินของเรา
  85แผ่นดินของเรา
 • 86สองธรรม
  86สองธรรม
 • 87มีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่
  87มีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่
 • 88หอกข้างแคร่
  88หอกข้างแคร่
 • 89ยาเสพติด
  89ยาเสพติด
 • 90เพียร
  90เพียร